Súhlas so spracovaním osobných údajov; Evidencia potencionálnych klientov

 

III. 16 Evidencia potenciálnych klientov

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše kontaktovanie ako potencionálneho klienta za účelom poskytnutia odpovede na Vašu správu, ktorú ste nám poslali prostredníctvom kontaktného formulára.

(Dokument)

Právny základ

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Aj keď súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom kontaktného formuláru alebo poslaním mailu na adresu office.wrservice@gmail.com.

(Dokument)

Kategórie príjemcov

Prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytnete, majú naši poverení zamestnanci alebo IT správca.

(Dokument)

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tri mesiace odo dňa odoslania kontaktného formulára alebo do momentu odvolania Vami udeleného súhlasu. Rozhodujúce je, ktorá skutočnosť nastane skôr.

(Dokument)

Kategórie dotknutých osôb

K spracúvaniu Vašich osobných údajov ako potenciálneho klienta pristúpime, ak nám pošlete správu prostredníctvom kontaktného formulára.

(Dokument)

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Spracúvame o Vás osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári, a to meno, telefón, email, prípadne iné osobné údaje, ktoré uvediete v texte správy.

(Dokument)

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

  • právo požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu,
  • právo na vymazanie,
  • právo na obmedzenie spracúvania,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať návrh na začatie konania.
  • (Dokument)

Týmto Vám oznamujeme, že nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Týmto Vám oznamujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

V prípade, ak máte záujem oboznámiť sa ďalšími informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov, prečítajte si našu Informačnú povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám.

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
* - povinné polia